Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ SỞ NỘI VỤ
Có: 82 Kết quả; Trang: 1/5
SttTên thủ tục
1Cp đi hin vt khen thưng b mt, hư hng (trung ương)
2Cp phép thành lp hi
3Chp thun vic ci to, nâng cp, làm thay đi kiến trúc, kết cu chu lc và an toàn ca công trình, xây dng mi, di di, thay đi mc đích s dng đi vi cơ s th t, tín ngưng, tôn giáo, nhng công trình phc v vic th t như: tưng đài, tháp, bia
4Chuyn xếp lương cán b, công chc cp xã:
5Công nhn t chc tôn giáo
6Công nhn t chc tôn giáo đi các h phái tin lành chưa đưc công nhn có phm vi hot đng trên đa bàn tnh
7C cán b, công chc đi đào to, bi dưng:
8C cán b, công chc, viên chc đi công tác, hc tp kinh nghim, bi dưng ngn hn nưc ngoài:
9Đăng ký sinh hot đo tin lành đi vi các h phái tin lành đã đưc nhà nưc công nhn tư cách pháp nhân và chưa đc công nhn tư cách pháp nhân phm vi hot đng trong tnh
10Đ ngh khen cao thành tích kinh tế - xã hi (c thi đua ca chính ph, chiến sĩ thi đua toàn quc, huân chương lao đng các hng, bng khen ca th tưng chính ph)
11Đ ngh khen thưng cho tp th, cá nhân ngưi nưc ngoài (huân chương hu ngh, huy chương hu ngh, huân chương lao đng, bng khen ca th tưng chính ph)
12Gii quyết chính sách: hưu trí:
13Gii quyết chính sách: ngh vic:
14Gii quyết khiếu ni, t cáo v đi tưng chính sách
15Gii quyết khiếu ni, t cáo v khen thưng thành tích kinh tế - xã hi
16Gii th hi tôn giáo
17H sơ đ ngh chia tách, thành lp p, khu vc:
18H sơ đ ngh điu chnh đa gii hành chính đi vi cp huyn:
19H sơ đ ngh điu chnh đa gii hành chính đi vi cp xã:
20H sơ đ ngh xin ch trương min nhim, bu c b sung thành viên y ban nhân dân huyn, th, thành gm:
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên