Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Có: 69 Kết quả; Trang: 1/4
SttTên thủ tục
1Cp giy chng nhn đăng ký b sung hot đng dy ngh (đi vi trung cp ngh và sơ cp ngh )
2Cp giy chng nhn đăng ký hot đng dy ngh đi vi cơ s giáo dc và doanh nghip - đi vi trưng trung cp chuyên nghip và các cơ s giáo dc khác có hot đng dy ngh (gi chung là cơ s giáo dc); - đi vi doanh nghip, hp tác xã, cơ s sn xut, kinh doanh, dch v (gi chung là doanh nghip)
3Cp giy chng nhn hot đng dy ngh đi vi trưng trung cp ngh, trung tâm dy ngh có vn đu tư nưc ngoài
4Cp giy chng nhn hot đng dy ngh đi vi trưng trung cp ngh, trung tâm dy ngh công lp và tư thc.
5Cp giy phép hot đng cơ s chăm sóc ngưi khuyết tt đi vi: - cơ s do cơ quan, t chc tnh thành lp - cơ s do t chc, các nhân nưc ngoài thành lp
6Cp li giy chng nhn gia đình lit sĩ, thương binh, ngưi hưng chính sách như thương binh
7Cp li giy chng nhn h nghèo
8Cp mi giây chng nhn h nghèo
9Công nhn lit sĩ
10Công nhn thương binh
11Đăng ký ni quy lao đng
12Đăng ký sa đi, b sung ni quy lao đng
13Đăng ký tho ưc lao đng tp th
14Gia hn quyết đnh công nhn cơ s sn xut, kinh doanh s dng t 30% tng s lao đng tr lên là ngưi khuyết tt
15Gii quyết chế đ mai táng phí và tut t trn
16Gii quyết chế đ tr cp đi vi ngưi có công giúp đ cách mng
17Gii quyết chế đ tr cp đi vi ngưi hot đng cách mng, hot đng kháng chiến b đch bt tù đày và ngưi hot đng kháng chiến gii phóng dân tc chết trưc ngày 01/01/1995.
18Gii quyết chế đ tr cp đi vi ngưi hot đng kháng chiến gii phóng dân tc
19Gii quyết chế đ tr cp đi vi thân nhân lit sĩ.
20Gii quyết chế đ tr cp mt ln theo quyết đnh s 290/2005/qđ-ttg ngày 08/11/2005 ca th tưng chính ph v chế đ, chính sách ca mt s đi tưng trc tiếp tham gia kháng chiến chng m cu nưc nhưng chưa đưc hưng chính sách ca đng và nhà nưc.
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên