Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ SỞ Y TẾ
Có: 73 Kết quả; Trang: 1/4
SttTên thủ tục
1 th tc cp th cho ngưi gii thiu thuc.
2Cp b sung phm vi kinh doanh trong giy chng nhn đ điu kin kinh doanh thuc
3Cp chng ch hành ngh dưc cho cá nhân là công dân vit nam đăng ký hành ngh dưc.
4Cp chng ch hành ngh dưc cho cá nhân ngưi nưc ngoài, ngưi vit nam đnh cư nưc ngoài đăng ký hành ngh dưc (tr trưng hp thuc thm quyn ca b y tế cp)
5cp đi giy chng nhn đ điu kin v sinh an toàn thc phm (- giy chng nhn ch đưc đi khi còn thi hn. - khi thay đi tên ca doanh nghip hoc/và đi ch cơ s, thay đi đa ch nhưng không thay đi v trí và toàn b quy trình sn xut, kinh doanh thc phm.)
6Cp gia hn giy chng nhn đ điu kin kinh doanh thuc đi vi các giy chng nhn có thi hn
7Cp giy chng nhn thc hành tt nhà thuc (gpp).
8Cp giy chng nhn thc hành tt phân phi thuc (gdp).
9Cp giy chng nhn đ điu kin kinh doanh thuc
10Cp giy tiếp nhn bn công b hp quy
11Cp giy xác nhn công b phù hp quy đnh an toàn thc phm
12Cp giy xác nhn đăng ký t chc hi tho, hi ngh gii thiu thc phm thuc phm vi qun lý ca b y tế
13Cp giy xác nhn ni dung qung cáo thc phm thuc phm vi qun lý ca b y tế
14Cp li chng ch hành ngh dưc do b mt, hng, rách nát hết hiu lc (đi vi các chng ch đã cp có thi hn 5 năm); thay đi thông tin ca cá nhân đăng ký hành ngh dưc trên chng ch hành ngh dưc
15Cp li giy chng nhn đ điu kin kinh doanh thuc do b mt, hng, rách nát; thay đi ngưi qun lý chuyên môn v dưc; thay đi tên cơ s kinh doanh thuc nhưng không thay đi đa đim kinh doanh; thay đi đa đim tr s đăng ký kinh doanh trong trưng hp tr s đăng ký kinh doanh không phi là đa đim hot đng kinh doanh đã đưc cp giy chng
16Cp li giy tiếp nhn bn công b hp quy hoc giy xác nhn công b phù hp quy đnh an toàn thc phm
17Cp mi giy chng nhn đ điu kin v sinh an toàn thc phm
18Đăng ký kim tra thc hành tt phân phi thuc, trưng hp thay đi/b sung phm vi kinh doanh, thay đi đa đim kinh doanh, kho bo qun
19Đăng ký kim tra li điu kin bán l thuc theo nguyên tc, tiêu chun thc hành tt nhà thuc
20Đăng ký tái kim tra cp giy chng nhn thc hành tt phân phi thuc (gdp).
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên