Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Có: 90 Kết quả; Trang: 1/5
SttTên thủ tục
1Chuyn nhưng c phn có ghi tên k t ln chuyn nhưng đu tiên vưt quá 20% vn điu l ca công ty cho thuê tài chính c phn
2Th tc cp giy chng nhn đăng ký đi lý đi ngoi t
3Th tc cp giy phép cho t chc kinh tế làm dch v nhn và chi, tr ngoi t
4Th tc cp giy phép hot đng môi gii tin t cho t chc tín dng
5Th tc cp giy phép mang tin ca nưc có chung biên gii và đng vit nam bng tin mt ra nưc ngoài
6Th tc cp giy phép mang vàng khi xut cnh cho cá nhân đi đnh cư nưc ngoài xut cnh qua ca khu vit nam bng h chiếu
7Th tc cp giy phép mang vàng khi xut cnh cho cá nhân xut cnh qua ca khu vit nam bng h chiếu (tr trưng hp cá nhân là ngưi vit nam đi đnh cư nưc ngoài)
8Th tc cp giy phép m và s dng tài khon ngân hàng ti lào
9Th tc cp giy phép thành lp và hot đng qu tín dng nhân dân cơ s
10Th tc cp giy phép thu ngoi t tin mt t xut khu sang campuchia
11Th tc cp giy phép thu nhân dân t tin mt
12Th tc cp li hoc đi giy phép thành lp và hot đng qu tín dng nhân dân cơ s (trưng hp qu tín dng nhân dân mt hoc hư hng giy phép)
13Th tc chp thun chm dt hot đng phòng giao dch, qu tiết kim ca qu tín dng nhân dân cơ s
14Th tc chp thun chm dt hot đng phòng giao dch, qu tiết kim ca qu tín dng nhân dân trung ương
15Th tc chp thun m chi nhánh, văn phòng đi din nưc ngoài ca ngân hàng
16Th tc chp thun m phòng giao dch, qu tiết kim ca qu tín dng nhân dân cơ s
17Th tc chp thun m phòng giao dch, qu tiết kim ca qu tín dng nhân dân trung ương
18Th tc chp thun m s giao dch, chi nhánh, văn phòng đi din, đơn v s nghip ca ngân hàng thương mi trong nưc
19Th tc chp thun nhân s d kiến b nhim tng giám đc ca ngân hàng thương mi c phn
20Th tc chp thun sa đi, b sung ni dung giy phép đi vi ngân hàng thương mi c phn (không bao gm ngân hàng thương mi c phn do nhà nưc s hu trên 50% vn điu l).
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên