Tìm thủ tục

Cơ quan
Tên thủ tục
DANH SÁCH THỦ TỤC CỦA ĐƠN VỊ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ
Có: 52 Kết quả; Trang: 1/3
SttTên thủ tục
1Th tc gii quyết hưng chế đ bnh ngh nghip đi vi ngưi lao đng
2Th tc gii quyết hưng chế đ ngh vic chăm sóc con m đau đi vi ngưi lao đng
3Th tc gii quyết hưng chế đ ngh vic đ chăm sóc con m đau đi vi ngưi lao đng, trưng hp c cha và m cùng đơn v s dng lao đng, cùng tham gia bo him xã hi, nếu mt ngưi đã hết thi hn hưngchế đ mà con vn m đau thì ngưi kia đưc hưng chế đ
4Th tc gii quyết hưng chế đ ngh vic đ chăm sóc con m đau đi vi ngưi lao đng, trưng hp cha và m hai đơn v s dng lao đng, cùng tham gia bo him xã hi, nếu mt ngưi đã hết thi hn hưng chế đ mà con vn m đau thì ngưi kia đưc hưng chế đ
5Th tc gii quyết hưng chế đ m đau đi vi ngưi lao đng mc bnh cn điu tr dài ngày
6Th tc gii quyết hưng chế đ tai nn giao thông đưc xác đnh là tai nn lao đng đi vi ngưi lao đng
7Th tc gii quyết hưng chế đ tai nn lao đng đi vi ngưi lao đng
8Th tc gii quyết hưng chế đ tai nn lao đng, bnh ngh nghip đi vi ngưi lao đng do vết thương, bnh cũ tái phát
9Th tc gii quyết hưng chế đ tai nn lao đng, bnh ngh nghip đi vi ngưi lao đng đưc giám đnh tng hp mc suy gim kh năng lao đng
10Th tc gii quyết hưng chế đ thai sn đi vi lao đng n đi khám thai, sy thai, no thai, hút thai hoc thai chết lưu; ngưi lao đng đt vòng tránh thai, thc hin các bin pháp trit sn
11Th tc gii quyết hưng chế đ thai sn đi vi lao đng n sinh con
12Th tc gii quyết hưng chế đ thai sn đi vi ngưi lao đng nhn nuôi con nuôi dưi 4 tháng tui
13Th tc gii quyết hưng chế đ thai sn đi vi ngưi lao đng, trưng hp c cha và m đu tham gia bo him xã hi và sau khi sinh con ngưi m chết, ngưi cha hoc ngưi trc tiếp nuôi dưng đến khi con đ 4 tháng tui
14Th tc gii quyết hưng chế đ thai sn đi vi ngưi lao đng, trưng hp ch có ngưi cha tham gia bo him xã hi và sau khi sinh con ngưi m chết, ngưi cha hoc ngưi trc tiếp nuôi dưng đến khi con đ 4 tháng tui
15Th tc gii quyết hưng chế đ thai sn đi vi ngưi lao đng, trưng hp ch có ngưi m tham gia bo him xã hi và sau khi sinh con ngưi m chết, ngưi cha hoc ngưi trc tiếp nuôi dưng đến khi con đ 4 tháng tui
16Th tc gii quyết hưng lương hưu hàng tháng đi vi ngưi lao đng
17Th tc gii quyết hưng lương hưu hàng tháng đi vi ngưi lao đng b nhim hiv ngh vic hưng chế đ hưu trí (thuc đi tưng quy đnh ti điu 26 ngh đnh s 152/2006/nđ-cp ngày 22/12/2006 ca chính ph hưng dn mt s điu ca lut bo him xã hi v bo him xã hi bt buc, điu 29 ngh đnh s 68/2007/nđ- cp ngày 19/4/2007 ca chính ph quy đ
18Th tc gii quyết hưng lương hưu hàng tháng đi vi ngưi lao đng b suy gim kh năng lao đng
19Th tc gii quyết hưng lương hưu hàng tháng đi vi ngưi lao đng chp hành xong hình pht tù tr đơn v ri sau đó mi gii quyết chế đ hưu trí
20Th tc gii quyết hưng lương hưu hàng tháng đi vi ngưi lao đng có thi gian công tác di chuyn t ngoài vào quân đi, hoc ngưc li; gi chc v qun lý, lãnh đo, ch huy (có hưng ph cp chc v); hoc s bo him xã hi b ty xoá, sa cha, ghi chưa rõ thi gian, ngành ngh công vic
Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối
Sở, Ban, Ngành(2211)
Ban Dân tộc(6)
Kho bạc nhà nước(28)
Công An Tỉnh(67)
Bảo Hiểm Xã Hội(57)
Ban quản lý các khu công nghiệp(190)
Bộ chỉ huy quân sự(52)
Cục Thuế tỉnh (171)
Sở Kế hoạch và Đầu tư(64)
Sở Giáo dục và Đào tạo(29)
Sở Giao thông vận tải(78)
Ngân hàng nhà nước(90)
Ngân hàng Phát triển Việt Nam(375)
Sở Công thương(68)
Ngân hàng Chính sách Xã hội(127)
Sở Nội vụ(82)
Sở Tài Nguyên và Môi trường(62)
Sở Tài chính(41)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (69)
Sở Khoa học công nghệ(45)
Sở Thông tin và truyền thông(21)
Sở Nông nghiệp(76)
VPUBND Tỉnh(89)
Sở Tư pháp(100)
Sở Xây dựng(53)
Sở Y tế(73)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(92)
Thanh tra tỉnh(5)
Huyện, Thị xã, Thành phố(403)
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Châu Thành A
UBND Huyện Long Mỹ
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Thị Xã Ngã Bảy
UBND Huyện Vị Thuỷ
UBND TP Vị Thanh
Xã, Phường, Thị trấn(144)
UBND Phường Hiệp Thành
UBND Phường I
UBND Phường III
UBND Phường IV
UBND Phường V
UBND Phường VII
UBND Phường Ngã Bảy
UBND Phường Lái Hiếu
UBND Thị trấn Nàng Mau
UBND Thị trấn Cây Dương
UBND Thị trấn Búng Tàu
UBND Thị trấn Ngã Sáu
UBND Thị trấn Mái Dầm
UBND Thị trấn Một Ngàn
UBND Thị trấn Bảy Ngàn
UBND Thị trấn Cái Tắc
UBND Thị trấn Rạch Gồi
UBND Thị trấn Long Mỹ
UBND Thị trấn Trà Lồng
UBND Xã Đại Thành
UBND Xã Hoà An
UBND Xã Hiệp Hưng
UBND Xã Hiệp Lợi
UBND Xã Hỏa Lựu
UBND Xã Hỏa Tiến
UBND Xã Hòa Mỹ
UBND Xã Bình Thành
UBND Xã Long Thạnh
UBND Xã Đông Phước
UBND Xã Đông Phước A
UBND Xã Đông Phú
UBND Xã Đông Thạnh
UBND Xã Long Bình
UBND Xã Long Phú
UBND Xã Long Trị
UBND Xã Long Trị A
UBND Xã Lương Tâm
UBND Xã Lương Nghĩa
UBND Xã Thuận Hưng
UBND Xã Thạnh Hòa
UBND Xã Nhơn Nghĩa A
UBND xã Tân Tiến
UBND Xã Tân Thành
UBND Xã Phụng Hiệp
UBND Xã Tân Phước Hưng
UBND Xã Tân Bình
UBND Xã Phương Bình
UBND Xã Phương Phú
UBND Xã Tân Long
UBND Xã Phú Hữu
UBND Xã Phú Tân
UBND Xã Phú An
UBND Xã Thạnh Xuân
UBND Xã Tân Phú Thạnh
UBND Xã Tân Hòa
UBND Xã Tân Phú
UBND Xã Thuận Hòa
UBND Xã Vị Tân
UBND Xã Vị Thanh
UBND Xã Vị Thuỷ
UBND Xã Vĩnh Viễn
UBND Xã Trường Long Tây
UBND Xã Vị Bình
UBND Xã Vị Đông
UBND Xã Vị Thắng
UBND Xã Vị Trung
UBND Xã Vĩnh Thuận Tây
UBND Xã Vĩnh Trung
UBND Xã Vĩnh Tường
UBND Xã Trường Long A
UBND Xã Vĩnh Thuận Đông
UBND Xã Vĩnh Viễn A
UBND Xã Xà Phiên